I Koneinsinöörikilta

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koneinsinöörikilta ry, myöhemmin kilta, sen kotipaikka on Espoon kaupunki ja virallinen kieli suomi. Killan nimi on englanniksi Guild of Mechanical Engineers ja ruotsiksi Maskiningenjörsgillet. Killan virallinen lyhenne kaikilla kielillä on KIK.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston, myöhemmin yliopisto, kone- ja rakennustekniikan sekä lukuvuodesta 2022-2023 alkaen energia- ja konetekniikan opiskelijoita, edistää heidän opiskeluun liittyviä pyrkimyksiään sekä herättää ja ylläpitää mielenkiintoa ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etua yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta auttaa jäseniään perehtymään yliopistoyhteisöön ja selviytymään opintojen aikana ilmenevistä ongelmista seuraavin keinoin:

 1. järjestää opintoihin, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia
 2. tiedottaa jäseniään ajankohtaisista kiltaan, yliopistoyhteisöön ja sidosryhmiin liittyvistä asioista
 3. järjestää kokouksia, juhlia, opintoretkiä ja muita vastaavia teekkarihenkisiä tapahtumia
 4. pitää yhteyttä ja toimii yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston, ammatillisten järjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa
 5. rohkaisee jäseniään osallistumaan urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Toimintansa tukemiseksi kilta harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Lisäksi kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Killalla on varsinaisia jäseniä, ulkojäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan jäsenmaksun maksanut AYY:n jäsen.

Ulkojäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut killan jäsenmaksun maksanut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tukee killan toimintaa.

Hallitus voi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua killan kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa, merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä tai jolle kilta muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallituksen jäsen tai vähintään kaksikymmentä (20) killan varsinaista jäsentä. Killalla voi samanaikaisesti olla enintään kymmenen (10) kunniajäsentä. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä killan yleisessä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.

Hallitus voi erottaa killan jäsenen, joka ei täytä 3 § jäsenille asettamia ehtoja, joka on törkeästi toiminut vastoin killan tarkoitusta tai aiheuttanut killalle merkittävää taloudellista haittaa. Tällöin erottamispäätös on julkistettava killan virallisella ilmoitustaululla ja se on viipymättä lähetettävä kirjallisena erotetulle jäsenelle, paitsi milloin kysymyksessä on jäsenmaksun laiminlyönti. Hallituksen jäsenen voi erottaa killasta killan yleinen kokous.

Killan hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä killan yleiselle kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava kirjallisena hallitukselle neljän (4) viikon kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen lähettämisestä. Valitus on käsiteltävä seuraavassa killan yleisessä kokouksessa, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa valituksen jättöpäivästä.

5 § Jäsenluettelo

Killan hallituksen on pidettävä killan jäsenistä jäsenluetteloa. Killan jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain lokakuun loppuun mennessä killalle jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Jäsenmaksujen suuruudet määrää killan yleinen kokous.

 

II Killan yleinen kokous

7 § Killan yleinen kokous

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajaa kutsutaan puhemieheksi. Jos puhemies on esteellinen, kokouksen puheenjohtajana toimii killan hallituksen puheenjohtaja.

Killan yleinen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näissä säännöissä määritellyllä tavalla.

Killan yleisen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sihteerin ollessa estynyt, valitsee killan yleinen kokous keskuudestaan kokoukselle sihteerin.

Killan yleisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätökset killan yleisessä kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Killan yleisessä kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä ja oltermannilla. Äänioikeus on killan varsinaisilla jäsenillä. Killan yleinen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. Hallituksen päätöksellä yleinen kokous voidaan pitää etäyhteyden välityksellä.

8 § Killan yleisen kokouksen tehtävät

Killan yleisen kokouksen tehtävänä on:

 1. valita keskuudestaan killan yleisen kokouksen puhemies seuraavan puhemiehen valintaan asti
 2. nimittää ja vapauttaa haluamansa toimikunnat
 3. kutsua ja vapauttaa oltermanni
 4. kutsua jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet
 5. hyväksyä tarvittavat työjärjestykset, sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
 6. päättää killan virallisen ilmoitustaulun paikasta
 7. päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. hyväksyä toimintasuunnitelma
 9. päättää killan jäsenmaksujen suuruudet
 10. hyväksyä killan talousarvio ja määrittää killan talouden suuntaviivat ja ohjeet
 11. valita ja vapauttaa killan hallituksenmuodostaja
 12. valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 13. valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä
 14. päättää asioista, jotka puhemies, hallitus, toimikunta tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä saattaa killan yleisen kokouksen ratkaistavaksi.

9 § Puhemiehen tehtävät

Killan yleisen kokouksen puhemiehen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle killan yleiset kokoukset
 2. johtaa puhetta killan yleisissä kokouksissa ja allekirjoittaa niiden pöytäkirjat yhdessä kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien kanssa
 3. pitää yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Killan hallituksen puheenjohtaja hoitaa puhemiehen tehtäviä tämän ollessa esteellinen tai muutoin estynyt hoitamaan tehtäviään.

Puhemiehen ja hallituksen puheenjohtajan molempien ollessa esteellisiä toimimaan kokouksen puheenjohtajana, valitsee killan yleinen kokous keskuudestaan puheenjohtajan.

10 § Sääntömääräiset killan yleiset kokoukset

Loka-, marras- tai joulukuun aikana killan yleisen kokouksen on kokoonnuttava yhteen tai useampaan kokoukseen päättämään talousarviosta sekä hallituksen valinnasta seuraavalle kalenterivuodelle. Kokouksissa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 1. valitaan hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksenmuodostajasta määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä
 2. valitaan killan yleisen kokouksen puhemies
 3. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä
 4. valitaan jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet
 5. hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle
 6. vahvistetaan talousarvio tulevalle toimikaudelle.

Tammi- tai helmikuun aikana killan yleisen kokouksen on kokoonnuttava kevätkokoukseen. Kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 1. hallituksen esittelemä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 2. toiminnantarkastajien lausunto tilinpäätöksestä
 3. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

11 § Yleisen kokouksen koollekutsuminen

Killan yleiset kokoukset kutsuu koolle puhemies.

Killan yleinen kokous pidetään, kun yleinen kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä (20) killan äänioikeutettua jäsentä vaatii sitä kirjallisesti killan hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Puhemiehen on tällöin kutsuttava kokous koolle siten, että se pidetään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Mikäli yleinen kokous kutsutaan koolle yliopiston opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää kestävän yhtäjaksoisen lomakauden aikana, kokous on kutsuttava koolle viiden (5) viikon kuluessa.

Kutsu killan yleiseen kokoukseen on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä lähetettävä jäsenille sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

III Hallitus

12 § Hallituksen kokoonpano

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, josta käytetään lyhennettä KIKH. Hallituksen jäsenen tulee olla killan jäsen. Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa esteellinen tai muutoin estynyt hoitamaan tehtäviään.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa
 2. edustaa kiltaa
 3. laatia killan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös
 4. valmistella killan yleisissä kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 5. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä
 7. pitää yllä killan jäsenluetteloa
 8. kutsua killan kunniajäsenet
 9. valita toimihenkilöt.

14 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu kaikille hallituksen jäsenille hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, vaaleissa kuitenkin suhteellisella enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei hallitus toisin päätä. Kuitenkin killan yleisen kokouksen puhemiehellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokouksista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

 

IV Muut toimielimet

15 § Oltermanni

Killan yleinen kokous valitsee killalle oltermannin enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Oltermanniksi valitaan killan toiminnasta kiinnostunut professorikuntaan kuuluva henkilö. Oltermanni toimii yhteyshenkilönä killan ja professorikunnan välillä.

16 § Jatkuvuustoimikunta

Killalla on jatkuvuustoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) seitsemään (7) jäsentä. Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä hallitukselle.

Jatkuvuustoimikunnasta säädetään tarkemmin jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksessä.

 

V Hallinto ja talous

17 § Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi valtuuttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan killan nimen yksin.

18 § Tilikausi ja toiminnantarkastajat

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat.

Hallituksen on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa toiminnantarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan yleisessä kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä killan yleiselle kokoukselle killan hallitus tai kirjallisena hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) killan varsinaista jäsentä. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan yleisessä kokouksessa.

20 § Killan purkautuminen

Kilta purkautuu, jos killan yleinen kokous tekee siitä päätöksen vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljä (4) viikkoa. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja irtain omaisuus AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

21 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin.