I Koneinsinöörikillan kunniamerkit

1 § Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle, joka on toiminut tehtävässään vähintään yhden (1) toimikauden ajan. Pronssinen ansiomerkki luovutetaan hallituksen vaihdossa. Ansiomerkin luovuttaa toimikautensa päättävä hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus voi vakaata harkintaa käyttäen myöntää pronssisen ansiomerkin myös muille kuin edellä mainituille henkilöille kunnianosoituksena pyyteettömästä toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin luovuttaa hallituksen puheenjohtaja killan vuosijuhlassa tai muussa juhlavassa killan tilaisuudessa.

Pronssista ansiomerkkiä ei kanneta kunnianauhassa.

2 § Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää hallituksen päätöksellä sellaiselle killan jäsenelle tai entiselle jäsenelle, joka on opiskeluaikanaan toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi. Kultaista ansiomerkkiä kannetaan kunnianauhassa. Kultainen ansiomerkki luovutetaan yhdessä kunnianauhan kanssa killan vuosijuhlassa. Mikäli vuosijuhlaa ei voida syystä tai toisesta pitää, voidaan kultainen ansiomerkki luovuttaa hallituksen parhaaksi katsomassa tilaisuudessa.

Kultainen ansiomerkki on halkaisijaltaan 20 millimetriä ja sen kuva-aiheena on killan kiintoavaintunnus lehvin. Kultaisen ansiomerkin kanssa ei käytetä pronssista ansiomerkkiä.

3 § Tuoppi

Koneinsinöörikillan tuopit ovat suljettu ja rajoitettu joukko, johon kuuluu 65 vuosina 2017-2023 valettua tuoppia. Aiemmin joukkoon kuului 12 tuoppia vuodelta 1917, 16 tuoppia vuodelta 1949 sekä 30 tuoppia vuodelta 2010, joista yksi vuoden 1917 tuoppi on säilynyt ja on esillä Opiskelijakulttuurimuseossa. Uusien tuoppien hankkimisesta päättää hallitus vakaata harkintaa käyttäen.

Tuoppiin voidaan myöntää hallituksen päätöksellä killan jäsenelle tai entiselle jäsenelle käyttöoikeus, jota myös tuoppioikeudeksi kutsutaan. Tuoppioikeuksia myönnettäessä otetaan huomioon ennen kaikkea ansiot killan piirissä sekä asianomaisen henkilön kiinnostus tilaisuuksiin, joissa tuoppeja käytetään. Tuoppioikeuden haltijalla on oikeus käyttää killan kunnianauhaa. Tuoppioikeus luovutetaan yhdessä kunnianauhan kanssa killan vuosijuhlassa. Mikäli vuosijuhlaa ei voida syystä tai toisesta pitää, voidaan tuoppioikeus luovuttaa hallituksen parhaaksi katsomassa tilaisuudessa.

Merkiksi tuoppioikeudesta kaiverretaan tuopin kylkeen tuoppioikeuden haltijan nimi ja vuosiluku, jolloin hän on tuoppioikeuden saanut. Nimen kaivertamisesta huolehtii hallitus. Tuoppioikeuden saaneiden henkilöiden nimet taltioidaan tuoppikirjaan, jota säilytetään killan arkistossa.

Tuoppioikeuden haltija vastaa hallussaan olevasta tuopista. Hän on velvollinen tuoppioikeuden saadessaan allekirjoittamaan hallituksen laatiman sitoumuksen tuopin mahdollisesta korvaamisesta. Tuoppien käyttöä ja hoitoa valvoo hallitus. Tuopit on luovutettava takaisin killan hallituksen haltuun välittömästi juhlan päättyessä.

Jos killan juhlassa on läsnä useampi henkilö, joiden nimi on samassa tuopissa, on tuoppia oikeutettu käyttämään se henkilö, jonka nimi on ensimmäiseksi kaiverrettu tuopin kylkeen. Jos vuosijuhlilla on pöytiin tarjoilu ja tuopinhaltija jättää tuoppinsa kannen auki tuopin sisältäessä juomaa ja joku hallituksen jäsen tästä huomauttaa, on tuopinhaltijan maksettava kaksi (2) euroa sakkoa killan kassaan. Sakosta voi asianomainen henkilö valittaa hallitukselle 14 päivän kuluessa. Tyhjän tuopin aukinainen kansi tarkoittaa tuopinhaltijan haluavan ostaa lisää juotavaa. Tuopista juotavat juomat kustantaa tuopinhaltija itse.

4 § Nahkakantinen Wirsu

Nahkakantinen Wirsu on henkilökohtainen kunnianosoitus, joka voidaan myöntää erittäin ansiokkaasti Koneinsinöörikillan laulukulttuuria edistäneelle henkilölle. Nahkakantinen Wirsu voidaan myöntää myös oltermannin virkaa ansiokkaasti hoitaneelle henkilölle hänen luopuessaan oltermannin virasta.

Nahkakantisen Wirsun myöntää killan hallitus suurta harkintaa käyttäen, ja se luovutetaan killan vuosijuhlassa. Mikäli vuosijuhlaa ei voida syystä tai toisesta pitää, voidaan nahkakantinen Wirsu luovuttaa hallituksen parhaaksi katsomassa tilaisuudessa

5 § Ansiomerkkien säilytys

Pronssisen ansiomerkin, kultaisen ansiomerkin, kunnianauhan ja nahkakantisen Wirsun mallikappaleita säilytetään killan arkistossa. Nahkakantisesta Wirsusta säilytetään mallikappale jokaisesta sarjasta. Tuopit säilytetään killan arkistossa. Ansiomerkkien säilymisestä vastaa hallitus.

6 § Esitys ansiomerkin saajaksi

Esityksen pronssisen ansiomerkin saajaksi voi toimittaa hallitukselle kirjallisena lukuvuoden aikana.

Esityksen kultaisen ansiomerkin, tuoppioikeuden tai nahkakantisen Wirsun saajaksi voi toimittaa hallitukselle kirjallisena vuosijuhlaa edeltävänä, hallituksen ilmoittamana aikana, jonka kesto on vähintään kaksi (2) viikkoa.

Esitykset on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Nimimerkeillä allekirjoitettuja esityksiä ei käsitellä.

II Koneinsinöörikillan virkamerkit

7 § Oltermannin sauva

Killan oltermannin merkkinä on oltermannin sauva, joka on otettu käyttöön killan 30-vuotisjuhlassa. Sauva koostuu kahdesta osasta, varsinaisesta sauvasta sekä jalustasta. Sauvaa käytetään killan juhlatilaisuuksissa, joihin oltermanni ottaa osaa.

Juhlassa sauvan jalusta asetetaan oltermannin pöytään. Isäntä ojentaa sauvan oltermannille vastaanottaessaan tätä juhliin. Oltermanni asettaa sauvan jalustaan istuutuessaan pöytään. Juhlista poistuessaan oltermanni luovuttaa sauvan killan hallituksen jäsenelle.

8 § Hallituksen puheenjohtajan kääty

Hallituksen puheenjohtajan merkkinä on Wärtsilä-yhtymän vuonna 1946 lahjoittama mutteriketju. Jokainen ketjua kantava puheenjohtaja kaiverruttakoon ketjuun nimensä ja puheenjohtajuusvuotensa. Ketjua käytetään killan edustustilaisuuksissa.

9 § Isännän avain

Killan isännän merkkinä on avain ketjuineen. Avainta käytetään killan edustustilaisuuksissa.

10 § Emännän viitta

Emännän merkkinä on musta silkkisamettinen viitta, jonka etuosassa kaulan kohdalla on muttereilla kankaaseen kiinnitetty ketju. Killalla on viittoja kaksi kappaletta. Jokainen viittaa kantava emäntä ommelkoon nimensä ja emännyysvuotensa uudempaan viittaan. Viittoja käytetään killan edustustilaisuuksissa.

11 § Virkamerkkien luovutus

Hallituksen puheenjohtajan kääty, isännän avain ja emäntien viitat luovutetaan seuraaville kantajilleen hallituksen vaihdossa. Oltermannin sauva siirtyy seuraavalle oltermannille killan vuosijuhlassa oltermannin vaihdon yhteydessä. Sauvan luovuttaa väistyvä oltermanni.

12 § Virkamerkkien säilytys

Hallituksen puheenjohtajan käädyn, isännän avaimen ja emäntien viittojen säilyttämisestä vastaavat niiden kantajat. Oltermannin sauvaa ja jalustaa säilytetään killan arkistossa, säilymisestä on vastuussa hallitus.

III Koneinsinöörikillan lippu

13 § Killan lippu

Killan lipun pohjaväri on musta ja koristeaiheena siinä on harmaalla applikoitu hammasratas, jonka päällä on yksinkertaistettu ja tyylitelty Wattin keskipakoissäädin. Lipputangon pää on alumiinista valettu kartiohammaspyörä. Lippu on otettu käyttöön 2.4.2008.

14 § Lipun käyttö

Lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa, milloin hallitus niin päättää. Kiireellisissä tapauksissa hallituksen puheenjohtaja, mikäli mahdollista neuvoteltuaan hallituksen jäsenten kanssa, voi päättää lipun käytöstä.

15 § Lipun kantaminen

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa seuraa lippua kahden killan jäsenen lippuvartio.

16 § Kunnianosoitukset

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tämän jälkeen nostetaan ylös.

17 § Lipunkantaja ja lippuvartio

Lipunkantajan ja lippuvartion varahenkilöineen nimittää hallitus tai kiireellisissä tapauksissa hallituksen puheenjohtaja, mikäli mahdollista neuvoteltuaan hallituksen jäsenten kanssa.

18 § Säilytys ja hoito

Lipun säilytyksestä, kunnosta ja hoidosta vastaa hallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö. Lippua säilytetään suojattuna killan hallituksen varastossa.

19 § Lipunkantajan varustus

Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia, edellyttäen, että ylioppilaskunnan hallitus on tarvittaessa myöntänyt lakinkäyttöluvan. Lisäksi lippuvartiolla on killan airutnauha.

20 § Airutnauha

Killan airutnauha on 350 millimetrin levyinen nauha, jonka värit noudattavat killan lipun värejä musta-harmaa-musta suhteessa 1:3:1. Airutnauhaa kantavat lippuvartio sekä airueet killan juhlatilaisuuksissa. Hallitus voi erikoisissa tapauksissa päättää airutnauhan käyttämisestä muissakin tilaisuuksissa. Airutnauha sidotaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä vinosti rinnan yli. Airutnauhat säilytetään killan varastossa ja niistä vastaa hallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö.

IV Koneinsinöörikillan nauhat

21 §

Koneinsinöörikillalla on kunnianauha, airutnauha sekä kiltanauha. Kunnianauhan leveys on 40 millimetriä. Airutnauhasta määrätään pykälässä 20 ja kiltanauhasta pykälässä 25. Kunnia- ja airutnauhojen värit ovat killan viralliset värit, järjestyksessä musta-harmaa-musta, suhteessa 1:3:1.

22 §

Kunnianauhan käyttöoikeus on kultaisen ansiomerkin sekä tuopin käyttöoikeuden haltijoilla. Kultaista ansiomerkkiä kannetaan kunnianauhassa tai siitä tehdyssä ruusukkeessa. Pronssista ansiomerkkiä ei kanneta kunnianauhassa, eikä yhdessä kultaisen ansiomerkin kanssa.

23 §

Kunnianauhaa kannetaan oikealta olkapäältä vinosti rinnan yli, sukupuolesta riippumatta. Naiset voivat kantaa kunnianauhaa ruusukkeena, joka kiinnitetään juhlapukuun rinnuksen oikealle puolelle. Nauhan käyttö edellyttää asianmukaista juhla-asua.

24 §

Nauhan tulee olla käytettäessä puhdas ja ehjä. Nauhan likaantuessa, vaurioituessa tai tullessa muulla tavoin sen arvoon sopimattomaan kuntoon, tulee se tuhota polttamalla killan vuosijuhlan jälkeisellä silliaamiaisella.

25 §

Kiltanauhan leveys on 20 millimetriä ja se on pohjaväriltään vaaleanpunainen. Nauhassa on kaksi 2 millimetriä leveää mustaa raitaa yksi kummassakin reunassa 2 millimetrin etäisyydellä nauhan reunasta.

Kiltanauhan käyttöoikeus on jokaisella killan nykyisellä ja entisellä jäsenellä sen arvolle sopivissa akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja Koneinsinöörikiltaa edustettaessa. Kiltanauhaa kannetaan AYY:n kuntanauhan ja Teekkarinauhan alapuolella jos näitä käytetään yhdessä

Kiltanauhaa ei käytetä samanaikaisesti killan kunnianauhan kanssa.

V Ohjesäännön muuttaminen

26 §

Tätä merkki- ja lippuohjesääntöä voidaan muuttaa killan yleisessä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä.

Tämän työjärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n yleinen kokous hyväksynyt kokouksessaan 23.2.2023 ja se astuu voimaan heti. Samalla se kumoaa kaikki aiemmin hyväksytyt Merkki- ja lippuohjesäännöt.