Koneinsinöörikilta

Sulje
Koneinsinöörikilta Otaniemi

© Koneinsinöörikilta ry
:=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:

Vaalijärjestys

I luku - Yleisiä määräyksiä

1 § Soveltamisala

Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan Koneinsinöörikilta ry:n (KIK) kiltakuntavaalissa.

2 § Kiltakuntavaalit

Vaalit toimitetaan joka vuosi lokakuun ensimmäisen ja marraskuun 15. päivän välisenä aikana kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. Kiltakuntavaalit voidaan erityisestä syystä määrätä myös muuksi ajankohdaksi loka-marraskuussa. Vaalien päivämäärän päättää killan hallitus syyskuun 15. päivään mennessä.

Vaalit ovat salaiset.

3 § Äänioikeutetut

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella KIK:n varsinaisella jäsenellä.

Äänioikeus todetaan vaaliluettelosta. Vaaliluettelon laatii vaalilautakunta.

Äänioikeutetun henkilöllisyys todetaan opiskelijakortista tai valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetusta viranomaisen hyväksymästä henkilöllisyystodistuksesta.

Henkilö, jonka nimi ei esiinny vaaliluettelossa, saa äänestää mikäli hän pystyy osoittamaan vaalilautakunnalle äänioikeutensa esittämällä asianmukaisen todisteen killan jäsenyydestä.

4 § Äänioikeuden käyttö

Jokaisella äänioikeutetulla on vaalissa yksi (1) ääni, jota voi käyttää vain henkilökohtaisesti.

5 § Vaalikelpoisuus

Kiltakuntavaaleissa vaalikelpoisia ovat äänioikeutetut KIK:n jäsenet.

II luku - Vaalilautakunta

6 § Vaalilautakunta

Koneinsinöörikillan hallitus asettaa vähintään neljä viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää vaalin toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vaalilautakunnan jäsen ei voi olla ehdokkaana kiltakuntavaaleissa.

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet lautakunnan jäsenistä sisältäen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

Jos vaalilautakunta ei ole jostakin toimenpiteestä yksimielinen, sen on heti alistettava asia KIK:n hallituksen ratkaistavaksi.

Vaalilautakunta määrää äänestyspaikan.

III luku - Ehdokaslista ja vaaliliitto

7 § Ehdokaslista

Jokaisella KIK:n vaalikelpoisella jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi pyytämällä vaalilautakunnalta kirjallisesti ehdokaslistansa ottamista ehdokaslistojen yhdistelmään.

Ehdokaslistassa saa olla vain yksi ehdokas. Siinä on mainittava hänen sukunimensä ja kaikki etunimensä, ja siinä on oltava hänen vakuutuksensa omasta vaalikelpoisuudestaan. Ehdokkaan on allekirjoitettava ehdokaslistansa.

Ehdokas voi jättää vaalissa vain yhden (1) ehdokaslistan.

Ehdokaslistan sähköinen jättö on mahdollista vaalilautakunnan määrittelemällä menettelytavalla. Ehdokaslistassa on annettava yhdelle (1) KIK:n äänioikeutetulle jäsenelle valtuutus toimia asiamiehenä. Asiamieheksi voidaan nimetä myös ehdokas itse.

IV luku - Valmistelevat toimenpiteet

8 § Vaalijulistus

Vaalilautakunta antaa vaalijulistuksen vähintään kolme (3) viikkoa ennen vaaleja. Se on julkaistava ainakin KIK:n virallisella ilmoitustauluilla.

Vaalijulistuksen tulee sisältää tieto

 1. vaalin ajankohdasta ja äänestyspaikasta;
 2. milloin ja missä vaalilautakunnalle jätettäviä asiakirjoja otetaan vastaan;
 3. missä tämä vaalijärjestys on nähtävänä;
 4. milloin ja missä ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä.

Kohdassa 1. tarkoitetun vaalin kesto tulee olla vähintään neljä (4) tuntia kumpanakin vaalipäivänä. Kohdassa 2. tarkoitetun ajan tulee olla vähintään yksi (1) viikko.

Vaalilautakunnan tulee samassa yhteydessä antaa määräykset vaalimainonnasta.

9 § Vaaliluettelo

Vaalilautakunnan tulee vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vaalitoimituksen alkamista ainakin KIK:n virallisella ilmoitustaululla ilmoittaa, missä ja milloin virallinen vaaliluettelo on nähtävänä.

10 § Ehdokaslistojen tarkastaminen

Vaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokaslistat ja hyväksyy niistä ehdokaslistojen yhdistelmään otettaviksi ne, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty vaalilautakunnalle määräajassa.

11 § Ehdokaslistojen yhdistelmä

Mikäli hyväksyttyjä ehdokaslistoja on yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa valittavia, ei vaalitoimitusta järjestetä ja menetellään kuten 22 § määrää.

Mikäli hyväksyttyjä ehdokaslistoja on enemmän kuin vaalissa valittavia, on vaalilautakunnan laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä. Sitä laadittaessa arvotaan hyväksyttyjen ehdokaslistojen keskinäinen järjestys.

Tämän jälkeen ehdokaslistat numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia numerosta kaksi (2) alkaen.

Näin koottu ehdokaslistojen yhdistelmä on vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vaalia asetettava nähtäväksi ainakin KIK:n virallisella ilmoitustaululla.

12 § Äänestysliput

Vaalilautakunnan on laadittava ja monistettava tai painatettava vaalissa käytettävät äänestysliput. Äänestyslipussa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä käytetään, sekä paikka valitsijan kannattaman ehdokaslistan numeron merkitsemistä varten.

V luku - Vaalitoimitus

13 § Vaalitoimituksen aloittaminen

Vaalitoimituksen alkaessa on vaalilautakunnalla oltava varattuna riittävästi ehdokaslistojen yhdistelmiä sekä luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja.

Äänestyksen alkaessa on vähintään kahden (2) vaalilautakunnan jäsenen ja ensimmäisen äänestäjän todettava, että äänestyksessä käytettävä vaaliuurna on tyhjä.

Äänestyspäivinä on vaaliuurna suljettava äänestyksen jälkeen siten, että ennen uurnan kannessa olevan sinetin murtamista siihen ei voi pudottaa äänestyslippuja. Vaaliluettelo on säilytettävä sinetöitynä äänestysten välisen ajan. Sinetit murretaan aina äänestyksen alkaessa.

14 § Vaalilautakunnan läsnäolo

Vaalitoimituksen aikana on ainakin kahden (2) vaalilautakunnan jäsenen oltava vaalihuoneistossa läsnä.

15 § Vaalitoimituksen rauhoittaminen

Vaalilautakunnan on valvottava, ettei vaalihuoneistossa tapahdu minkäänlaista häirintää tai vaalimainontaa.

Vaalilautakunta ei saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan.

Vaalihuoneistossa on pidettävä vähintään yhtä kappaletta tätä vaalijärjestystä nähtävänä, ja vaalilautakunnan on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja vaaliin liittyvistä määräyksistä.

16 § Vaalisalaisuus

Vaalihuoneistoon on pantava nähtäväksi riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä. Erityisesti on tällainen yhdistelmä asetettava nähtäväksi sinne, missä äänioikeutetun on tehtävä äänestysmerkintä äänestyslippuun.

Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että äänioikeutettu voi vaalisalaisuuden säilyttäen tehdä merkintänsä äänestyslippuun ja että sitä varten tarpeelliset apuneuvot ovat käytettävissä.

17 § Ilmoittautuminen ja äänestyslippujen jakaminen

Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava äänestyspaikalla vaalilautakunnalle.

Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta siitä, ettei äänestyslippuja anneta muille kuin äänioikeutetuille.

18 § Äänestyslipun käyttö

Äänioikeutetun on merkittävä äänestyslipussa olevaan paikkaan sen ehdokaslistan numero, jota hän tahtoo äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Jos äänioikeutettu haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalilautakunnalta annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on merkittävä mitättömäksi ja säilytettävä avaamattomana.

19 § Äänestyslipun leimaaminen

Merkittyään ehdokaslistan numeron äänestyslippuun äänioikeutetun on vietävä se kokoon taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi, sekä tämän jälkeen pantava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin äänioikeutetun katsotaan käyttäneen äänioikeuttaan.

20 § Äänioikeuden käyttäminen

Vaalilautakunta tekee merkinnän vaaliluetteloon äänestyslipun antamisesta äänioikeutetulle ja äänioikeuden käyttämisestä, sekä lisää vaaliluetteloon 3 §:n 4. momentin mukaan äänioikeuttaan käyttäneiden nimet

21 § Äänioikeutetun avustaja

Äänioikeutettu saa käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. Avustaja ei saa olla ehdolla vaaleissa.

Avustaja on velvollinen täyttämän tunnollisesti äänioikeutetun tahdon ja pitämään salassa äänestyksessä saamansa tiedot.

VI luku - Vaalin tuloksen määrääminen

22 § Kiltakunnan muodostaminen ilman vaaleja

Jos vaalia varten hyväksyttyjä ehdokaslistoja on yhtä paljon tai vähemmän kuin vaalissa on valittavia, vaalilautakunta julistaa näissä ehdokaslistoissa olevat ehdokkaat valituiksi.

Jos vaalia varten on hyväksytty vähemmän ehdokaslistoja kuin vaalissa on valittavia, uusi kiltakunta täydentää itseään järjestäytymiskokouksessaan 26 §:n määräämällä tavalla.

23 § Ääntenlaskenta

Kun vaalitoimitus on päättynyt, toimittaa vaalilautakunta päätösvaltaisena ääntenlaskennan. Tällöin järjestyksessä

 1. lasketaan vaaliluettelon mukaan äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä;
 2. otetaan äänestysliput uurnasta ja lasketaan ne aukaisematta;
 3. avataan äänestysliput, tarkastetaan ne ja erotetaan mitättömiksi julistettavat eri ryhmäksi;
 4. järjestetään jäljellä olevat liput siten, että kunkin ehdokaslistan hyväksi annetut liput pannaan eri ryhmäksi, ja lasketaan liput ryhmittäin.

Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä ja annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä kunkin mitättömäksi julistetun lipun osalta mitättömyyden syy.

24 § Äänestyslipun mitätöiminen

Äänestyslippu on mitätön, jos

 1. se ei ole vaalilautakunnalta saatu;
 2. se ei ole asianmukaisesti leimattu;
 3. ehdokaslistan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokaslistaa valitsija on tarkoittanut
 4. jos siihen on tehty selvästi asiaankuulumattomia merkintöjä.

Tyhjinä jätettyjä äänestyslippuja ei mitätöidä, vaan ne lasketaan erikseen.

25 § Ehdokkaiden järjestäminen henkilökohtaisen äänimäärän mukaan

Kaikki ehdokkaat järjestetään vaalissa saamansa henkilökohtaisen äänimäärän mukaan. Saman henkilökohtaisen äänimäärän saaneiden ehdokaslistojen keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen julistetaan valituiksi suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saaneesta lähtien niin monta, kuin vaalissa on valittavia ja loput ehdokkaat varajäseniksi. Tullakseen valituksi kiltakuntaan tai varajäseneksi on ehdokkaan saatava vaalissa vähintään yksi ääni.

26 § Varajäsenet ja kiltakunnan täydentäminen

Jos vaalissa valittu eroaa tai on estynyt tai esteellinen toimimaan kiltakunnan jäsenenä, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen kohdassa 25 esitetyn listan mukaisessa järjestyksessä.

Mikäli kiltakunta joutuu täydentämään itseään, kuka tahansa killan äänioikeutettu jäsen voi hakea kiltakunnan jäseneksi. Kiltakunnan täydentämisestä on ilmoitettava ainakin KIK:n virallisella ilmoitustaululla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kirjallisten hakemusten viimeistä jättöpäivä.

Kiltakunta käsittelee kaikki hakemukset kokouksessaan ja äänestää hakijoiden keskinäisestä järjestyksestä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän jälkeen eniten suosiota saanut ehdokas tai ehdokkaat nimitetään kiltakunnan jäseneksi tai jäseniksi siten, että kaikki täydennettävät paikat täytetään. Muut hakijat valitaan kiltakunnan varajäseniksi siinä järjestyksessä mihin kiltakunta on heidät äänestyksen perusteella asettanut. Tullakseen valituksi täydennysäänestyksessä kiltakunnan jäseneksi tai varajäseneksi on ehdokkaan saatava kannatusta äänestyksessä.

Kiltakunnan täydentämisestä ja siitä tiedottamisesta vastaa kiltakunnan puhemies.

VII luku - Tulokset ja valittaminen

27 § Tuloksen julistaminen

Välittömästi äänestyksen tuloksen määräämisen jälkeen vaalilautakunnan tulee julkistaa vaalin tulos ainakin KIK:n virallisella ilmoitustaululla.

28 § Päätöksestä valittaminen

Vaalilautakunnan päätöksestä saa killan jäsen kirjallisesti valittaa neljän (4) vuorokauden kuluessa päätöksen julistamisesta KIK:n hallitukselle, jonka on viipymättä ratkaistava valitus.

Vaalitoimituksesta ja vaalin tuloksen määräämisestä saa killan jäsen valittaa kirjallisesti KIK:n hallitukselle yhden (1) viikon kuluessa vaalin tuloksen julkistamisesta.

29 § Asiakirjat ja äänestysliput

Vaalilautakunnan päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa.

Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalilautakunnan toimesta säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes 28 §:n 2. momentissa tarkoitetun valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen ja mahdolliset valitukset on ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään killan arkistoon ja äänestysliput hävitetään.

VIII luku - Erityisiä määräyksiä

30 § Vaalijärjestyksen muuttaminen ja voimaantulo

Muutoksia tähän vaalijärjestykseen voidaan tehdä kiltakunnan kokouksessa ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Tämän vaalijärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta hyväksynyt kokouksessaan 8/2015 24.9.2015 ja se astuu voimaan välittömästi. Samalla se kumoaa kiltakunnan kokouksessaan 29.09.2004 hyväksymän vaalijärjestyksen