Hallitusrekrylootan ajastin

Koneinsinöörikilta

Sulje
Koneinsinöörikilta Otaniemi
Hallitusrekry»
ETUSIVU
FUKSIT
OPINTO
KILTA \/
PALVELUT
TOIMINTA
ALUMNI
IN ENGLISH
KIK » KILTA » SÄÄNNÖT » KILTAKUNNANTJ
Hallitus Toimihenkilöt Kiltakunta Yleinen kokous LUJA Kunnianosoitukset Säännöt

© Koneinsinöörikilta ry
:=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:
041 549 2669

Kiltakunnan työjärjestys

Lataa PDF-muodossa


I Yleistä

1 § Kiltakunnan tehtävistä ja toiminnasta

Kiltakunnan tehtävät on määritelty killan säännöissä.

Kiltakunnan toiminnassa noudatetaan killan sääntöjä, tätä työjärjestystä ja yleistä suomalaista kokouskäytäntöä edellä mainitussa järjestyksessä.

2 § Puhemiehen tehtävät

Kiltakunnan puhemiehen tehtävät on määritelty killan säännöissä.

II Kiltakunnan muodostaminen

3 § Vaalit ja järjestäytyminen

Kiltakunnan muodostamisesta ja järjestäytymisestä määrätään killan säännöissä ja vaalijärjestyksessä.

III Kokoukset

4 § Koollekutsuminen

Kiltakunnan kokoukset kutsutaan koolle, kuten killan säännöissä määrätään.

Kiltakunnan puhemies laatii kokouksen esityslistan. Kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat ja ne asiat, jotka kiltakunnan kokous vähintään puolella (1/2) annetuista äänistä ottaa käsiteltäväkseen.

5 § Estyneisyys- ja esteellisyysilmoitukset

Kiltakunnan jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti kiltakunnan puhemiehelle viimeistään kahta (2) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Estyneisyys voidaan peruuttaa ilmoittamalla asiasta puhemiehelle kokouksen alkaessa.

Kiltakunnan jäsen, joka on esteellinen osallistumaan jonkin asian käsittelyyn, on velvollinen ilmoittamaan siitä ennen käsittelyn alkua. Esteellisyydestä ilmoittaneen kiltakunnan jäsenen tilalle käsittelyyn kutsutaan varajäsen vaalijärjestyksen mukaisesti.

6 § Oikeudet ja valtakirjat kiltakunnan kokouksessa

Läsnäolo- ja puheoikeuksista kiltakunnan kokouksessa määrätään killan säännöissä. Myönnetyt oikeudet on merkittävä pöytäkirjaan.

Kiltakunnan kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla.

7 § Kokoustoimihenkilöt

Kokouksen johtamisesta on määrätty killan säännöissä. Pöytäkirjaa kokouksissa pitää kokouksen sihteeri.

Kokouksen alussa on valittava pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) kiltakunnan läsnä olevaa jäsentä. Samoin on valittava ääntenlaskijoiksi kaksi (2) kiltakunnan läsnä olevaa jäsentä. Pöytäkirjantarkastajille ja ääntenlaskijoille on lisäksi valittava varahenkilöt.

Pöytäkirjantarkastajat voivat toimia äänten varalaskijoina. Ääntenlaskijat voivat toimia pöytäkirjan varatarkastajina.

8 § Kokouksen pitäminen tai siihen osallistuminen puhelin- tai videoyhteydellä

Kiltakunta ei voi pitää kokousta puhelin- tai videoyhteyden välityksellä.

Kuitenkin kiltakunnan jäsen voi kiltakunnan päätöksellä osallistua kokoukseen puhelin- tai videoyhteyttä käyttäen. Kokouksessa on kuitenkin oltava jatkuvasti fyysisesti läsnä päätösvaltaisuuden vaatima määrä kiltakunnan jäseniä.

Puhelin- tai videoyhteydellä kokoukseen osallistuva kiltakunnan jäsen ei saa äänestää kokouksessa.

9 § Päätöksenteko ja äänestäminen

Kiltakunnan päätöksistä on määrätty killan säännöissä.

Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä. Äänestys on kuitenkin järjestettävä suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään yksi (1) kiltakunnan jäsen sitä vaatii. Suljetussa lippuäänestyksessä käytettävät äänestysliput on kokouksen sihteerin varmennettava killan leimalla tai nimikirjoituksellaan.

Jos on useita päätösehdotuksia, käytetään yksityiskohtaista äänestysjärjestystä, ellei toisin päätetä.

10 § Pöydällepano

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos vähintään kolme (3) kiltakunnan läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii. Pöydällepanovaatimus on esitettävä ennen kuin keskustelu on julistettu päättyneeksi. Pöydällepanoesitys on ratkaistava välittömästi ennen kuin asian käsittelyä jatketaan.

Asia voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi, jos yksikin (1) kiltakunnan läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä välittömästi asian pöydällepanon jälkeen ennen seuraavan asiakohdan käsittelyä. Asia julistetaan kiireelliseksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kiireellisyyttä kannattaa. Tällöin pöydällepano peruuntuu ja kiireelliseksi julistettu asia käsitellään heti.

Uudelleen käsiteltäessä asia voidaan panna pöydälle, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

Pöydälle pannusta asiasta ei voi enää käyttää puheenvuoroja. Pöydätty asia käsitellään seuraavassa kiltakunnan kokouksessa muuttumattomana.

11 § Eriävä mielipide

Kiltakunnan jäsen voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä on vastaesityksellään tai äänestyksellään vastustanut. Eriävä mielipide voidaan esittää myös puheenjohtajan tulkinnasta. Kiltakunnan jäsenen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteensä, tulee ilmoittaa siitä välittömästi, kun päätös on julistettu, ja esittää se sihteerille kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Eriävä mielipide kirjataan aina pöytäkirjaan.

12 § Ponsi

Hallitukselle tai jatkuvuustoimikunnalle osoitettu ponsi käsitellään aina esityslistan kohdassa ”muut esille tulevat asiat”. Kannatetusta ponsiesityksestä on aina äänestettävä.

Hallituksen tai jatkuvuustoimikunnan on vastattava kirjallisesti kiltakunnan hyväksymään ponteen viimeistään ensimmäisessä kiltakunnan kokouksessa, johon mennessä on tullut kuluneeksi yli 30 päivää ponnen hyväksymisestä.

13 § Pöytäkirja

Kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan kiltakunnan kokouksesta.

Pöytäkirjassa on aina erikseen lueteltava sekä esteen ilmoittaneet että muuten poissaolevat kiltakunnan jäsenet.

Pöytäkirjantarkastajien on tarkastettava pöytäkirja neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä killan kotisivuilla seitsemän (7) päivän kuluessa tarkastamisesta.

14 § Päätöksen purkaminen

Kiltakunta voi purkaa tekemänsä päätöksen samana toimikautenaan, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista kiltakunnan jäsenistä kannattaa päätöksen purkamista.

IV Kiltakunnan toimikunnat

15 § Toimikunnat

Kiltakunta voi valita avukseen toimikuntia. Toimikunta on kiltakunnan alainen. Kiltakunta määrittelee toimikunnan tehtävät, toimikauden keston ja mahdollisesti käytettävissä olevat varat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kiltakunnan nimittämä kiltakunnan jäsen. Toimikunnan toimikausi voi kestää yli kiltakunnan toimikauden, tällöin seuraava kiltakunta voi joko nimittää toimikuntaan uuden puheenjohtajan tai vaihtoehtoisesti jäseneksi vähintään yhden (1) uuden kiltakunnan jäsenen.

Toimikunnalla ei ole päätösvaltaa muista kuin toimikunnan sisäisistä asioista. Toimikunnalla on kuitenkin oikeus tehdä kiltakunnalle esityksiä.

V Erityisiä määräyksiä

16 § Hallituksenmuodostajan valitsemisesta

Kiltakunnan kokoontuessa sääntöjen mukaiseen kokoukseensa valitsemaan hallituksenmuodostaja, on hallituksenmuodostaja valittava äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä.

17 § Työjärjestyksen muuttaminen

Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä kiltakunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

18 § Työjärjestyksen voimaantulo

Tämän työjärjestyksen on Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta hyväksynyt kokouksessaan 3.10.2012 ja se astuu voimaan 4.11.2012. Samalla se kumoaa kaikki kiltakunnan aiemmin hyväksymät kiltakunnan työjärjestykset.